Author Archive: Emanuel Šíp

rss feed


Konečně zákon o státní službě?

Konečně zákon o státní službě?

Zákon č. 218/2002 Sb., známý jako “služební zákon” nebo “zákon o státní službě”, určující postavení, služební vztahy a odměňování státních úředníků, byl sice schválen už v roce 2002, ale dosud ještě nevstoupil v účinnost, protože byl postupnými novelami stále odkládán. Nyní se zdá, že navzdory všem překážkám i konfliktu názorů a zájmů získá účinnost, byť v poněkud pozměněné […]

10/11/2014 | 0 Comments More
State Service Act at Last?

State Service Act at Last?

The Czech State Service Act (“služební zákon” or also “zákon o státní službě” in Czech), No. 218/2002 Coll., aimed at governing the position, service relations and remuneration of state officials had been adopted as early as 2002 but has never come to power so far, having been repeatedly postponed by subsequent amendments. Now it seems, […]

10/11/2014 | 0 Comments More
Jak dostat veřejné investice ze slepé uličky?

Jak dostat veřejné investice ze slepé uličky?

Česká ekonomika zaznamenala v uplynulých letech výrazný pokles veřejných investic; jen v oblasti dopravní infrastruktury šlo mezi lety 2008 a 2013 zhruba o 25%. Také soukromý sektor výrazně omezil své objednávky. Pokles v bytové výstavbě za stejné období dosáhl asi 40%. Příprava nových projektů se téměř zastavila.. Není žádný div, že v důsledku tohoto vývoje […]

11/06/2014 | 0 Comments More
How to get public investment from the stalemate?

How to get public investment from the stalemate?

The Czech economy has encountered a considerable decrease in public investment during recent years; only in the sphere of transport infrastructure it was about 25% between 2008 and 2013. Also private sphere considerably reduced its orders. Demand for construction of residential estates declined during the same period by about 40%. Preparation of new infrastructure projects, […]

11/06/2014 | 0 Comments More
New government – new hopes?

New government – new hopes?

The House of Deputies of the Parliament of the CzechRepublic gave the coalition government of the Czech Social Democratic Party, the ANO 2011 Movement and the Christian Democratic Union – Czechoslovak People’s Party a vote of confidence on 18 February 2014, approving its policy statement. The new Government can be characterized as centre-left one containing […]

21/04/2014 | 0 Comments More
Emanuel Šíp: Czechia – a future waterways crossing of Europe?

Emanuel Šíp: Czechia – a future waterways crossing of Europe?

In the recent months, the return of the idea of a water corridor connecting the Danube, Odra and Elbe rivers through the area of the Czech Republic has awaken a broad interest in the Czech public. The project has been recently strongly fostered by President Miloš Zeman as well as by the incumbent government in […]

04/03/2014 | 0 Comments More
Emanuel Šíp: Česko – křižovatka evropských vodních cest?

Emanuel Šíp: Česko – křižovatka evropských vodních cest?

Česko – křižovatka evropských vodních cest? V předcházejících měsících vzbudil širokou pozornost české veřejnosti návrat myšlenky vodního koridoru spojujícího přes území České republiky řeky Dunaj, Odra a Labe. Projekt je v současnosti silně podporován jak prezidentem Milošem Zemanem, tak i současnou vládou v demisi, a stal se rovněž jedním z profilujících dopravních témat předchozí parlamentní volební kampaně. Myšlenka […]

04/03/2014 | 0 Comments More
Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Český právní systém získá novou základnu soukromého práva k 1. lednu 2014, kdy má nový občanský zákoník, označený jako zákon č. 89/2012 Sb., nahradit předchozí občanský zákoník původem až z roku 1964. Předchozí občanský zákoník byl mnohokrát aktualizován a novelizován a doplňován dalšími specializovanými zákony a dílčími ustanoveními. Taková struktura se postupně stala poněkud komplikovanou a byla […]

10/01/2014 | 0 Comments More
The New Civil Code and Act on Commercial Corporations

The New Civil Code and Act on Commercial Corporations

The Czech legal system will obtain a new private law basis as at 1 January 2014 when the new Civic Code, denoted as 89/2012 Coll., is to replace the previous Civic Code stemming from as far as 1964. The former Code was updated and developed by many amendments and supplemented by more specialized acts and […]

02/01/2014 | 0 Comments More
Co bylo a co můžeme čekat v roce 2013

Co bylo a co můžeme čekat v roce 2013

V roce 2012 jsme mohli sledovat pokračující recesi české ekonomiky, která byla způsobena především velmi opatrnými výdaji domácností, i když vnější vlivy také přidaly nějaký ten záporný zlomek procenta

04/02/2013 | 0 Comments More
Švarcsystém disputed again

Švarcsystém disputed again

For those who are not just experts in Czech Labour Law it may be needed to explain what švarcsystém (“System of Mr. Švarc”) is like

31/12/2012 | 0 Comments More
“Bad mood” in the Czech economy

“Bad mood” in the Czech economy

The Czech Republic has experienced an economic downturn for not less than four quarters in a row

15/10/2012 | 0 Comments More
“Blbá nálada” v české ekonomice

“Blbá nálada” v české ekonomice

Česká republika již čtyři čtvrtletí v řadě vykázala ekonomický pokles

08/10/2012 | 0 Comments More
Structure of the Czech Economy in Turbulent Times

Structure of the Czech Economy in Turbulent Times

The Czech Republic has been a developed industrial country for the last 150 years

06/08/2012 | 0 Comments More
Struktura české ekonomiky v bouřlivých dobách

Struktura české ekonomiky v bouřlivých dobách

Česká republika je rozvinutou průmyslovou zemí již celých posledních 150 let. I v období komunismu byla země často přezdívána „kovárnou sovětského bloku“, která dodávala, a to nejen na měkké trhy plánovaných ekonomik, zařízení pro elektrárny a těžební provozy, lokomotivy, automobily, obráběcí nebo textilní stroje, a také poskytovala schopné inženýry. V roce 1990 vytvářel průmysl spolu se stavebnictvím více než 50% domácí hrubé přidané hodnoty.

30/07/2012 | 0 Comments More